Ngàm cho canon

Adater – ngàm chuyễn dành cho ngàm ef, eos cho máy ảnh canon.