Ngàm cho sony

Adater – ngàm chuyễn dành cho ngàm E,A cho máy ảnh sony.