Ngàm cho Nikon

Adater – ngàm chuyễn dành cho ngàm F cho máy ảnh canon.