Phụ kiện ánh sáng ngàm bowen

Phụ kiện thiết bị studo ánh sáng ngàm bowen gồm snoot, Barn Door, beauty dish … hổ trợ ngàm bowen cho flash.